KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

1- Veri Sorumlusunun Kimliği Ve İletişim Bilgileri

Unvanımız MAYKO ENDÜSTRİYEL DAYANIKLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.

(MYCO veya ESCOBARISTA)

İletişim Bilgilerimiz Site Mh. Finans Cd. No:5A Sarphan Finanspark A Blok K:11 D:302 Ümraniye-İstanbul

Tel: +90 216 5778300 e-posta: myco @myco.com.tr

2- 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Bağlı Mevzuat Nedir?

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiye “Kişisel Veri” denilmektir. KVKK da gerçek kişilerin verilerinin işlenmesinde usul ve esasları düzenleyen kanundur. KVKK na bağlı yönetmelik vs ikincil mevzuat ile KVKK Kurumu tarafından verilen kararlar ise bağlı mevzuat olarak tanımlanabilir.

3- MYCO olarak;

Web sayfamızı (internet sitesi) ziyaretiniz esnasında ziyaret deneyiminizi kişiselleştirmek, geliştirmek amacı ile çerezlerden faydalanmaktayız.

4- MYCO olarak;

Web sayfamızda kullandığımız çerezlerin türlerini değiştirebilir, hali hazırda kullandığımız çerezleri kaldırabilir veya hali hazırda kullanmadığımız yeni çerezler ekleyebiliriz.

5- MYCO;

Kişisel verileri, ilgili mevzuatta belirli veya işlendiği amaç için gerekli süre kadar muhafaza etmektedir.

6- Kişisel Verilerin (Çerezlerin) Toplanma Yöntemi

MYCO olarak kişisel verileri internet sitemizi ziyaretiniz esnasında elektronik ortamda çerezler vasıtası ile topluyoruz.

7- Kişisel Verilerin Toplanmasının Hukuki Sebebi

Kişisel verileri şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebeplerle topluyoruz.

8- Kişisel Verilerin Toplanma Amacı

Kişisel verileri KVKK madde 5 ve madde 6 kapsamında belirtilen şart ve koşullarla ve iş bu Aydınlatma Metni ile Politikalarımızda yer alan amaçlarla topluyor ve işliyoruz.

9- Ziyaretçi verilerinin 3 kişilerle paylaşılması

Kişisel veriler ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. MYCO olarak kişisel verileri iş bu Aydınlatma Metni ve Politikalarımızda yer alan amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olarak yasal düzenlemelere uygun bir biçimde tedarikçilerimize / iş ortaklarımıza / yetkili kamu kurumlarına aktarabiliriz.

10- KVKK’nın 11 Maddesi Gereği İlgili Kişi Sıfatı İle Haklarınız Nelerdir?

KVKK, Kişisel Verisi işlenen gerçek kişiyi “ilgili kişi” olarak tanımlamaktadır. İlgili Kişi sıfatıyla kişisel verileriniz ile ilgili haklarınız aşağıdaki gibidir. Haklarınız ile ilgili olarak adresimize şahsen veya iade taahhütlü mektup/noter veya maykoendustriyel@hs03.kep.tr veya myco@myco.com.tr adresine BAŞVURABİLİRSİNİZ
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK m.7 e göre işleme sebeplerinin ortadan kalkması halinde verilerinizin silinmesini/yok edilmesini isteme
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı 3 kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun
ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
– Başvurunuzdaki talepleriniz, talep niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılacaktır.
– Başvurunuz kapsamındaki ilgili olabilecek tüm bilgi ve belgeleri de başvurunuza eklemenizi rica ederiz.

MYCO / ESCOBARISTA iş bu Aydınlatma Metni ile ilgili olarak yasal değişikler kapsamında çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutmaktadır. İş bu Aydınlatma Metnindeki hususlar ile ilgili olarak detay herhangi bir sorunuz var ise bize her zaman doğrudan ulaşabileceğinizi bildirmek isteriz.